BEGÆRING

Katteskema222

Gratis startforsikring til katte

30 dages gratis sygeforsikring af katte, videreformidlet af Kattens Værn

*
1/8 Oplysninger om Kattens Værn
*
*
2/8 Oplysninger om katten
*
*
*
*
*
*
3/8 Kattens helbredsoplysninger


*
4/8 Oplysninger om den nye ejer
*
*
*
*
*
*
5/8 Elektronisk kommunikation
*
6/8 Generel information vedrørende samtykke i forbindelse med køb af forsikring

Vi har brug for dit samtykke til at indhente oplysninger om dig i forbindelse med din anmodning om køb af din forsikring.

Hvorfor har vi brug for oplysninger?
Ved køb af en forsikring påtager vi os som forsikringsselskab en økonomisk risiko. Vi har behov for at kende denne risiko, så vi kan tilbyde dig en forsikring på bedst mulige vilkår. Derfor har vi behov for at indhente oplysninger om dig, der - sammen med de oplysninger, du har givet os - kan klarlægge risikoen.

Hvilke oplysninger?
Vi indhenter kun oplysninger, som er relevante for vores behandling af din forsikringsbegæring.

Konsekvens ved afgivelse af urigtige oplysninger
Afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger kan medføre bortfald eller begrænsninger i vores pligt til at yde erstatning.

Persondatalovgivningen
Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningens regler.

I henhold til persondatalovgivningen har du visse rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan bl.a. anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, du kan modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, og du kan bede om begrænset behandling af personoplysningerne. Du kan læse meget mere om dine rettigheder i vores persondatapolitik på vores hjemmeside www.dyrekassen.dk.

Mulighed for og konsekvens af tilbagetrækning af dit samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at skrive til os på post@dyrekassen.dk att. Complianceafdelingen.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har dette kun virkning for fremtiden. Tilbagetrækningen kan have den konsekvens, at selskabet ikke er i stand til at behandle din anmodning.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til denne information eller til samtykkeerklæringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os:

 • Dyrekassen Danmark
 • Statene 12 5970 Ærøskøbing
 • Telefon: 63 57 11 11
 • post@dyrekassen.dk

 

*
7/8 Samtykke når jeg vil købe en forsikring

Katten er omfattet af Dyrekassen Danmarks sygeforsikring fra overdragelsesdatoen og 30 dage frem. Forsikringen er gratis og ophører automatisk efter 30 dage. Tilbuddet gælder kun, hvis katten er viderformidlet gennem en af Kattens Værns internater. Katte som er fyldt 10 år ved overdragelsen, er ikke omfattet af startforsikring. Katteskemaet skal udfyldes og indesendes til Dyrekassen Danmark senest 7 dage efter katten overdrages til den nye ejer, for at forsikringen træder i kraft.

Startforsikringen dækker i henhold til Dyrekassen Danmarks til en hver tid gælende forsikringsbetingelser. Ved skade indsende den betalte dyrelægeregning til Dyrekassen Danmark.

*
*

Opsigelse med kort varsel (privatforsikringer)
Opsigelse med kort varsel kan ske med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelsen kan koste et gebyr i dit nuværende forsikringsselskab. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der kan være et forhøjet gebyr, såfremt forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år.

Samtykke til indsamling og behandling af data
Jeg giver med min underskrift samtykke til, at Dyrekassen Danmark i forbindelse med ansøgning om køb af forsikring må indhente, anvende og videregive oplysninger, som er nødvendige for selskabets vurdering af min ansøgning, herunder risikoprofil samt vurdere dækningsberettigelse af senere anmeldte skader, og at Dyrekassen Danmark i den forbindelse må videregive oplysninger til identifikation af mig og mine forsikringsforhold til dem, som selskabet indhenter de relevante oplysninger fra. Selskabet præciserer over for den, der indhentes oplysninger fra, hvilke oplysninger, der er relevante. Jeg giver også mit samtykke til, at Dyrekassen Danmark må videregive mine oplysninger internt i Himmerland Forsikring-koncernen til brug for administration, rådgivning samt skadebehandling og risikovurdering. Jeg giver endvidere samtykke til, at sædvanlige kundeoplysninger kan videregives til Dyrekassen Danmarks eventuelle underleverandører til brug for administration

Hvem kan der indsamles oplysninger fra?

 • Nuværende og tidligere forsikringsselskaber
 • CPR/CVR register
 • RKI
 • Dyrlæger og veterinære institutioner, som har eller måtte få kendskab til dyrets helbredstilstand 
 • Dyrekassen Danmarks eventuelle underleverandører til brug for administration.

Hvem kan de indsamlede oplysninger videregives til?

 • Internt i Himmerland Forsikring-koncernen. Se de selskaber, Himmerland Forsikring-koncernen p.t. omfatter på www.dyrekassen.dk
 • Nuværende og tidligere forsikringsselskaber
 • CPR/CVR register
 • Dit pengeinstitut (Reg.nr. og konto nr. til brug for Betalingsservice)
 • RKI
 • Dyrlæger og veterinære institutioner, som har eller måtte få kendskab til dyrets helbredstilstand
 • Dyrekassen Danmarks eventuelle underleverandører til brug for administration.

Hvilke typer af oplysninger kan behandles?
Samtykke omfatter indhentning, anvendelse og videregivelse af følgende kategorier af oplysninger:

 • Sædvanlige kundeoplysninger samt skadeoplysninger til brug for administration, rådgivning samt skadebehandling og risikovurdering
 • Oplysninger om økonomiske forhold i RKI 
 • Oplysninger om CPR/CVR

Du kan læse mere om Himmerland Forsikring-koncernens persondatapolitik på vores hjemmeside www.dyrekassen.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke samt oplysning om dit samtykke til 3. parter ved brug af samtykket
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få berigtiget eller slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. Ved indhentning eller videregivelse af oplysninger vil der ske information om dit samtykke til den part, vi indsamler oplysninger fra/videregiver oplysninger til.

*
8/8 Samtykke til rådgivning og markedsføring
*

Se de selskaber, Himmerland Forsikring-koncernen p.t. omfatter, på vores hjemmeside www.dyrekassen.dk.

Du kan til enhver tid tilbagekalde ovennævnte samtykke eller dele heraf ved at kontakte os.

*
*